Piękna i ory­gi­nalna biżu­te­ria przy­ciąga uwagę każ­dej kobiety. War­tość takiej biżu­te­rii wzra­sta nie­po­mier­nie, jeżeli jej forma jest jedyna i nie­po­wta­rzalna. Takie wyma­ga­nia możemy bar­dzo pro­sto speł­nić, wyko­nu­jąc samo­dziel­nie ory­gi­nalną biżu­te­rię z żywicy epok­sy­do­wej.

Sty­lowa i ele­gancka biżuteria z żywicy handmade

Coraz wię­cej kobiet chce prze­ło­żyć swoją wizję biżu­te­rii w gotową i uro­kliwą dla sie­bie ozdobę. Każda kobieta lubi piękną i nie­po­wta­rzalną biżu­te­rię. Chce, by noszona przez nią biżu­te­ria zachwy­cała i wyraź­nie wyróż­niała się na tle innych.

Te wyma­ga­nia ide­al­nie speł­nia wła­sno­ręczna biżu­te­ria z żywicy epok­sy­do­wej. W pro­sty spo­sób możemy powięk­szyć kolek­cję naszej biżu­te­rii i dodać do niej nową ozdobę, która będzie miała dla nas także zna­cze­nie oso­bi­ste.

Jak zre­ali­zo­wać wła­sny pro­jekt biżu­te­rii z żywicy?

Począ­tek przy­gody z żywicą wymaga dużej dawki cier­pli­wo­ści, ale wierz­cie na słowo, koń­cowe efekty prze­kro­czą Wasze naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia.

Pro­ces wyko­na­nia wła­snej biżu­te­rii warto potrak­to­wać jako pro­jekt arty­styczny i odpo­wied­nio się do niego przy­go­to­wać.

Będą nam potrzebne nastę­pu­jące skład­niki:

  • żywica epok­sy­dowa i utwar­dzacz;
  • forma do żywicy z sili­konu;
  • naczy­nia z miarką i patyczki do mie­sza­nia;
  • pipety lub strzy­kawki do nało­że­nia żywicy w formę;
  • wyka­łaczki do usu­wa­nia bąbel­ków powie­trza;
  • ście­reczki i ręcz­niki papie­rowe;
  • papier ścierny o róż­nej gru­bo­ści do pole­ro­wa­nia;
  • ręka­wiczki, oku­lary i maseczkę ochronną;
  • oso­bi­ste dro­bia­zgi i ozdoby, które chcemy zalać żywicą.

Samo­dzielne wyko­na­nie biżu­te­rii

Sam pro­ces nie jest spe­cjal­nie skom­pli­ko­wany.

Na początku dokład­nie odmierz pro­por­cję. Pamię­taj, że każdy gram ma duże zna­cze­nie.

Przed zaczę­ciem odle­wa­nia odmierz w foremce, na jakiej wyso­ko­ści chcesz zato­pić ewen­tu­alne przedmioty czy ważne dla nas dro­bia­zgi.

Następ­nie powoli wle­waj żywicę do formy z sili­konu i mie­szaj patycz­kiem. Jeżeli pod­czas wle­wa­nia poja­wiają się bąbelki powie­trza, deli­kat­nie prze­kłuj je wyka­łaczką.

Nie zapo­mnij o wło­że­niu do formy zawieszki przed susze­niem.

Sili­ko­nową foremkę włóż do więk­szego pojem­nika, w celu eli­mi­na­cji ewen­tu­alnego kurzu lub innych zanie­czysz­czeń.

Susz żywicę około 36 godzin. Po tym cza­sie możesz żywicę wycią­gnąć.

Przy wykry­ciu dło­nią nie­rów­no­ści, deli­kat­nie ją pole­ru­jemy papie­rem ścier­nym do uzy­ska­nia gład­kiej powierzchni.

Biżu­te­ria z żywicy

Biżuteria z żywicy handmade to połą­cze­nie wyjąt­ko­wo­ści i uroku. Nosze­nie takiej biżu­te­rii sprawi nam wyjąt­kowa przy­jem­no­ści i pozwoli na przy­wo­ła­nie miłych chwil.

Zachę­camy do dobrej zabawy i eks­pe­ry­men­to­wa­nia, a własnoręczna biżuteria z żywicy epoksydowej sprawi wam ogromną satys­fak­cję i będzie słu­żyła przez dłu­gie lata.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here